مشخصات فنی بتن

12 خرداد 1397

آزمایش سیمان

وقتي كه ويژگيهاي سيمان هاي نوع ٥ ،٤ ،٣ ،٢  در تهيه بتن مورد نياز نباشد سيمان  نوع ١ در عمليات بتني مصرف مي شود. براي مصرف […]