مشخصات فنی بتون

بتن خود تراکم

 

بتن خود تراکم(SCC)

چكيده:

امروزهدرپیگسترشصنعتساختوسازدرکشوروبهدنبالزیانهايجانیومالیگستردهکهدراثرحوادث طبیعیهمچونزلزلههرازگاهیازگوشهوکناراینسرزمینبهگوشمیرسد،افزایشدقتوایمنیدرتولیدو سپس اجرايسازههايمهندسیامريضروريمیباشد. ازجملهراهکارهايمناسب میتوانبهدستیابیبهترکیبات جدیديازمصالحساختمانیجهتتسهیلپروژههايپیچیدهبهمنظورافزایش ضریباطمینانوایمنیساختآنها ازطریقمکانیزهکردناموروکاهش دخالتنیرويانسانیاشارهنمودوهمچمنینبهنظرمیرسدکهدرتقلیلهزینه هايمالیدرطرحهايپرخرجمؤثرواقعگردد. بتنازجملهپرمصرفترینمصالحساختمانیدردنیاشناختهمیشود.

باگسترشاستفادهازبتن،ویژگیهاییهمچوندوام،کیفیت،تراکموبهینهسازيآنازاهمیتویژهايبرخوردار بتنیبسیارسیالوروانومخلوطیهمگناستکهبسیاريازمشکلاتبتن معمولی( SCC) میشوند. بتنخودتراکم نظیرجداشدگی،آبانداختن،جذبآب،نفوذپذیريو... رامرتفعنمودهوعلاوهبرآنبدوننیازبههیچلرزانندهي (ویبره) داخلییاویبرهيبدنهيقالب،تحتاثروزنخودمتراکممیشود. اینویژگیکمک شایانیبهاجراياعضاي ساختمانیبافشردگیزیادآرماتورخواهدنمود.

اینبتنکهبراياولینبارتوسطمحققینومهندسینژاپنیابداعگردید،درطولعمر13 سالهيخود،تحت آزمایشهايگوناگونیقرارگرفتهاستبتنخودتراکمدرطرحاختلاطوساختارمتفاوتچندانیبابتنمعمولیندارد

البتهمواديبرايبهبودخواصآنبهجهتنیلبهخودتراکمشوندگیبهآنافزودهمیشود, خواص بتنتازه و بتنسختشدهيخودتراکمبستگیزیاديبهطرحاختلاطآندارد  ازآنجهتکهامروزهازاینبتندرپروژه هايمهمعمرانیودرحجموسیعاستفادهمیشود،مطالعهوتحقیقپیرامونبتنخودتراکمبهجهترفعنواقص ومشکلاتتولیدوکاربردآنو پیشبردنقاطقوتوتواناییشدرآینده اينهچنداندورضرورتیآشکاروهدفی دستیافتنیاست

 

 

مقدمه :

 

 

 

بتن خود تراکم شونده اولین بار براي دستیابی به ساختار بتن پایدار در سال 1988 مطرح گردید. از آن زمان تحقیقات متنوعی براي ارائه یک طرح اختلاط معقول وروشهاي مناسب براي کنترل آزمایش خود تراکمی وبر آوردن ویژگیهاي منحصر به فرد بتن خود تراکم به جهت ترویج این بتن همانند بتن معمولی انجام گرفت .ایجاد ساختار پایدار در بتن نیاز به فشردگی کافی توسط کارگر ماهر واستفاده از لرزاننده دارد. کاهش تدریجی کار گرما ماهر در کشور ما ، اغلب موجب نقص وخطا در اجراي سازه ها مختلف بویژه سازه هاي بتنی شده است یک راه حل مناسب براي کاهش دخالت نیروي انسانی ونیاز به کارگر ماهر در ساختمان جهت دستیابی به پایداري وقوام مناسب که سبب افزایش کیفیت وسرعت کار سازه اي می این عمل تراکم را SCC. شود, بکارگیري بتن خود تراکم است که می تواند در هر گوشه قالب نفوذ کرده و متراکم شود تنها با نیروي وزن خود انجام می دهد و نیاز به فشرده سازي با لرزاننده ندارد. بطور کلی عواملی که سبب بکارگیري مناسبتر و سیعتر  SCC نسبت به بتن معمولی میگردد به قرار زیر است:

  

*      اجراي سریعتر ساختمانها

 *      کاهش نیروي انسانی

 *      سطح تمام شده ی بهتر

 *      قرارگیري آسانتر

 *      بهبود دوام

 *      آزادي عمل بیشتر در طراحی

 *      امکان ایجاد مقاطع نازكتر بتنی

 *      کاهش تراز صدا بدلیل حذف عمل ویبراسیون

 *  محیط کاري ایمنتر

 

 

 

هنوز تعریف رسمی از   SCC وجود ندارد ولی نظریه اي به شکل زیر مطرح است. بتن خود تراکم شونده بتنی است که  

 

-1 داراي سیالیتی باشد که باعث خودتراکمی بدون نیاز به انرژي خارجی شود.

 

-2 درحین و پس از اتمام بتن ریزي بصورت یکپارچه باقی بماند و براحتی در خلال آرماتورها حرکت کند.

 

SCC  بتنی است که مثل عسل جریان می یابد وپس از قرار گیري ، سطحی نزدیک به افق می سازد. در اصل خواص تازه و سخت شده به طرح اختلاط بستگی دارد.

 

 

 

 آزمایش ها

 

باید تحت آزمایشهاي لازم قرار گرفته و نتایج بدست آمده با SCC پیش از آغاز اختلاط بتن کلیه اجزاء تشکیلدهند
حدود و استانداردهایی که در آییننامههاي مربوط به هر ماده قابل دسترسی است، کنترل شود.
براي تعیین اینکه بتن اساساً خود تراکم است یا خیر و پس از اثبات خودتراکمی، اینکه بتن از لحاظ تغییر شکلپذیري،
درنظر گرفت. هیچ روشی SCC لزجت و پرکنندگی در وضعیت مطلوبی بسر میبرد، باید آزمایشهاي مخصوصی براي
را پوشش دهد و هریک توابع خاص خود را دارد. به SCC به تنهایی یا ترکیبی از روشها نمیتواند بطور جامع خواص
بیانی دیگر هیچ روش آزمایشی به تنهایی یافت نشده که تمام جنبههاي کارآیی مناسب را تأیید نماید. پس هر طرح
اختلاط باید با بیش از یک روش آزمایش کنترل شود تا پارامترهاي مختلف کارآیی مورد بررسی قرار گیرد. روشهاي
در جدول ذیل آورده شده است.. SCC مختلف پیشنهادي آزمایش

 

ویژگی مورد سنجش روش آزمایش ردیف
قابلیت پرکنندگی جریان اسلامپ 1
قابلیت پرکنندگی T50Cجریان اسلامپ 2
قابلیت گذرندگی  J حلقه 3
قابلیت پرکنندگی V قیف 4
     مقاومت در برابر جدا شدگی T5min قیف 5
قابلیت گذرندگی  L جعبه 6
قابلیت گذرندگی U جعبه 7
قابلیت گذرندگی Fill جعبه 8
مقاوت در برابر جداشدگی                   GTM غربال سنجش پایداری                  9
قابلیت پرکنندگی ارُیمت 10

 

 

 

 

 



 

حاضرین در سایت

کاربر آنلاین: 11 مهمان

کاربر عضو آنلاین: بدون عضو

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • شرکت پی بی ال (برج باغهای دوقلو)
  • شرکت مهستان
  • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • شرکت خدمات رفاهی کشتیرانی ایران
  • قرار گاه خاتم الانبیا
  • پروژه بیمارستان بقیه ا...
  • شرکت نفت و گاز ماد (بیمارستان بوعلی)