مشخصات فنی بتون

آزمایش سیمان

 

وقتي كه ويژگيهاي سيمانهاي نوع ٥ ،٤ ،٣ ،٢  در تهيه بتن مورد نياز نباشد سيمان  نوع ١ در عمليات بتني مصرف مي شود.

براي مصرف در بتن هايي كه به طور ملايم در معرفي تأثير سولفاتها قرار مي گيرند يا وقتي كه به هر دليل به گرمازايي كمتر در حين گيرش نياز باشد از سيمان دو به جاي

نوع يك مي توان استفاده كرد.

براي تهيه بتن هاي زودگير بايد سيمان نوع ٣ مصرف كرد

براي بتن ريزي در سازه هاي حجيم، بايد سيمان نوع ٤ مصرف كرد . تشخيص اين كه بتن ريزي حجيم يا معمولي است با دستگاه نظارت مي باشد.

براي بتن هايي كه در معرض تأثير شديد سولفاتها باشند بايد از سيمان نوع ٥ مصرف كرد.

٦ براي بتن ريزيهاي معمولي و حجيم و مواردي كه بتن در معرض حمله سولفاتها قرار -١-١-٢-٤

مي گيرد مي توان با تأييد دستگاه نظارت از سيمانهاي پرتلند آميخته روباره اي و يا

پوزولاني كه با مشخصات اين فصل مطابقت دارد استفاده كرد.

آزمايشها 

حداقل ماهي يك بار و يا به ازاي هر ١٠٠ تن سيمان، هر كدام كه زودتر اتفاق افتاد، براي هر نوع سيمان، بايد نمونه گيري شده و مورد آزمايش قرار گيرد. در ضمن به ازاي هر محموله سيمان تحويل شده به كارگاه لازم است حداقل سه كيلوگرم نمونه تهيه و به نحو مناسب علامت گذاري و به مدت حداكثر ٤ ماه نگهداري شود تا در صورت لزوم مطابق نظر دستگاه نظارت مورد آزمايش قرار گيرد.

هرگاه دستگاه نظارت ضروري تشخيص دهد و يا كيفيت سيماني مشكوك باشد بايد از سيمانهاي موجود دركارگاه و يا از هر محموله سيمان تحويلي به كارگاه نمونه برداري كرد و آن را مورد آزمايش قرار داد. مصرف سيمانهايي كه در آزمايشات فوق مردود شناخته شود مجاز نبوده و بايد از كارگاه خارج شود.

تحويلوانباركردنسيمان

سيمان بايد فقط در كيسه هايي كه در كارخانه بسته بندي و علامت گذاري شده و يا به طور فله، به كارگاه تحويل شود. سيمانهاي مختلف بايد بر اساس نوع به طور جداگانه انبار و نگهداري شوند.

نگهداريسيمان

سيمان بايد در محوطه سرپوشيده و در هواي خشك و تهويه شده و خارج از تأثير شرايط جوي و در سيلوهاي آب بندي و هوابندي شده نگهداري و انبار شوند تا به سهولت قابل دسترسي بوده و نمونه گيري، كنترل و بازديد آنها امكانپذير گردد . سيمانها بايد روي سكوي تخته اي يا بتني كه حداقل ٢٠ سانتيمتر از كف زمين طبيعي بالاتر باشد انبار شود و تعداد كيسه هايي كه روي هم قرار مي گيرند از ١٢ رديف يا ١ متر تجاوز نكند . مصرف سيمان مرطوب، سخت و كلوخه شده و يا سيماني كه به / حداكثر ارتفاع ٨ صورت پودر نباشد مجاز نخواهد بود.

سيمان مصرفي در كارگاه بايد داراي مشخصات سيماني باشد كه در تعيين نسبتهاي اختلاط بتن به كار رفته است.

 

حاضرین در سایت

کاربر آنلاین: 13 مهمان

کاربر عضو آنلاین: بدون عضو

جدیدترین پروژه های انجام شده

  • شرکت پی بی ال (برج باغهای دوقلو)
  • شرکت مهستان
  • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • شرکت خدمات رفاهی کشتیرانی ایران
  • قرار گاه خاتم الانبیا
  • پروژه بیمارستان بقیه ا...
  • شرکت نفت و گاز ماد (بیمارستان بوعلی)