تواتر نمونه برداری از سیمان های پرتلند

بتون ریزی
ژوئن 2, 2018
توزین
ژوئن 2, 2018

سیمان پرتلند

با توجه به واکنش های سخت شوندگی، سیمان به دو نوع هیدرولیک و غیر هیدرولیک تقسیم بندی می‌شود. همانطوری که مشخص است سیمان های هیدرولیک در اثر واکنش با آب (هیدراتاسیون) سخت می‌شوند. استفاده از سیمان به عنوان ماده چسباننده سابقه چند هزار ساله دارد. ترکیب اصلی سیمان آهک، خاک رس و گچ است. طرح سیمان به این شکل، اولین بار توسط ژوزف اسپین معمار بریتانیایی مطرح شده است. اسپین در سال ۱۸۲۴ طرح اولیه خود را اصلاح نموده و محصول خاک رس و آهک هیدرولیک را تحت عنوان سیمان پرتلند ثبت کرد. به علت تشابه رنگ سیمان سخت شده با رنگ سنگ های آهکی جزیره پرتلند در انگلستان، نام پرتلند برای آن انتخاب شده است.

نمونه برداری از سیمان پرتلند، باید به یکی از  روشهای زیر صورت گیرد:

  • از هر محموله وارده به کارگاه 5کیلو گرم نمونه
  • از محل تخلیه سیمان از سیلو،به ازا هر یکصد تن 5کیلو گرم نمونه

آزمایش های فوق حداقل ماهی یک بار باید انجام شود.

نمونه‌برداري از سیمان پرتلند

سنجش کیفیت سیمان از مواردی است که باید به صورت مستمر انجام شود. با توجه به نحوه عرضه و انبار کردن سیمان، نمونه برداری ها باید طبق اصول استاندارد صورت پذیرد. مقدار و نحوه نمونه برداری از سیمان در موقعیت های مختلف به شرح زیر است:

نمونه‌برداري از محل تخلیه سیمان از سیلو:

در این نمونه‌برداري، از جریان سیمان در لوله تخلیه و به فاصله‌هاي زمانی معین به ازاي هر یکصد تن سیمان داخل سیلو، مقدار ۵ کیلوگرم سیمان به عنوان نمونه برداشت می‌شود.

نمونه‌برداري از انبار سیمان فله:

در این نمونه‌برداري، چنانچه عمق انباشته سیمان موجود در انبار از ۲ متر کمتر باشد، نمونه را می‌توان با ابزار ویژه نمونه‌برداري تهیه کرد.

نمونه‌برداري از انبارکیسه‌هاي سیمان:

در این نمونه‌برداري، به ازاي هر ۵ تن یا بخشی از آن، یک کیسه سیمان انتخاب می‌شود و مقدار لازم براي نمونه، توسط ابزار ویژه نمونه‌برداري تهیه می‌شود.

نمونه‌برداري از محموله کامیون و سایر موارد:

در این مورد نمونه‌ از سه نقطه مختلف محموله برداشت می‌شود و چنانچه در چندین کامیون باشد، به شرط آنکه محموله ها از سیلوي مشخص و در یک روز بارگیري شده باشند، نمونه‌هاي برداشت شده از کامیون‌ها را می‌توان مخلوط نمود.

شرایط پذیرش کیفیت سیمان پرتلند

چنانچه ویژگی‌هاي نمونه‌هاي آزمون شده هر محموله سیمان با هر یک از ضوابط این استاندارد مطابقت نداشته باشد آن محموله مردود است. چنانچه هر محموله سیمان پرتلند قبل از حمل به صورت فله بیش از شش ماه در سیلوي کارخانه مانده باشد و یا پس از انجام آزمونها به صورت بسته‌بندي (کیسه) بیش از سه ماه در اختیار فروشنده مانده باشد، باید قبل از مصرف، دوباره مورد آزمون و انطباق با استاندارد قرار گیرد.

وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند ۵۰ کیلوکرم است. چنانچه وزن هر کیسه کمتر از ۴۹ کیلوگرم باشد، می‌تواند از سوي خریدار پذیرفته نشود و چنانچه وزن میانگین هر کیسه از ۵۰ کیسه که به طور تصادفی از یک محموله انتخاب و توزین می‌شود، کمتر از ۵۰ کیلوگرم باشد، کل محموله مردود و غیرقابل پذیرش است.

انبار نمودن سیمان پرتلند

نگهداري سیمان پرتلند در کیسه و یا به صورت فله در سیلو، باید مطابق با استاندارد ملی شماره ۲۷۶۱ ایران باشد. به طوریکه تشخیص محموله‌ها از یکدیگر، بازرسی و نمونه‌برداري از هر یک به آسانی امکان پذیر باشد. محل نگهداري سیمان باید کاملاً خشک باشد و رطوبت به داخل آن نفوذ ننماید.

تاییدیه کیفیت سیمان پرتلند

بنا به درخواست خریدار، چنانچه در قرارداد خرید سیمان پرتلند نیز قید گردیده شده باشد، فروشنده باید تاییدیه‌اي مبنی بر مطابقت کامل هر محموله با ویژگی‌هاي این استاندارد همراه با یک برگ از نتایج آزمون‌هاي فیزیکی و شیمیایی هنگام تحویل به خریدار ارائه نماید.