بتون خود تراکم(SCC)

ارزش ماسه ای (se)
ژوئن 2, 2018
بتون ریزی
ژوئن 2, 2018

امروزه درپی گسترش صنعت ساخت وسازدرکشور و به دنبال زیانهاي جانی ومالی گسترده که در اثر حوادث طبیعی همچون زلزله هر از گاهی از گوشه و کنار این سرزمین به گوش می رسد،افزایش دقت وایمنی درتولید و سپس اجرای سازه هاي مهندسی امري ضروري می باشد. از جمله راهکارهاي مناسب میتوان به دستیابی به ترکیبات جدیدي از مصالح ساختمانی جهت تسهیل پروژه ها يپیچیده به منظور افزایش  ضریب اطمینان وایمنی ساخت آنها ازطریق مکانیزه کردن اموروکاهش دخالت نیروي انسانی اشاره نمود وهمچمنین به نظرمی رسدکه در تقلیل هزینه هاي مالی درطرحهاي پرخرج مؤثرواقع گردد. بتن ازجمله پر مصرف ترین مصالح ساختمانی در دنیا شناخته می شود.

باگسترش استفاده ازبتن،ویژگیهایی همچون دوام، کیفیت، تراکم و بهینه سازي آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

بتن خودتراکم ( SCC) بتنی بسیار سیال و روان ومخلوطی همگن است که بسیاري ازمشکلات بتن معمولی  نظیرجداشدگی، آبانداختن، جذبآب، نفوذپذیري و… را مرتفع نموده وعلاوه برآن بدون نیاز به هیچ لرزانندهي (ویبره) داخلی یا ویبره ي بدنه ي قالب، تحت اثر وزن خود متراکم می شود. این ویژگی کمک شایانی به اجراي اعضاي ساختمانی با فشردگی زیاد آرماتور خواهد نمود.

این بتن که براي اولین بار توسط محققین و مهندسین ژاپنی ابداع گردید، درطول عمر13 ساله ي خود، تحت آزمایشهاي گوناگونی قرارگرفته است. بتن خودتراکم درطرح اختلاط و ساختار متفاوت چندانی با بتن معمولی ندارد.

البته موادي براي بهبود خواص آن به جهت نیل به خود تراکم شوندگی به آن افزوده می شود, خواص بتن تازه و بتن سخت شده ي خودتراکم بستگی زیادي به طرح اختلاط آن دارد  ازآن جهت که امروزه از این بتن درپروژه هاي مهم عمرانی و درحجم وسیع استفاده می شود،مطالعه وتحقیق پیرامون بتن خودتراکم به جهت رفع نواقص ومشکلاتت ولی دوکاربرد آن و پیش برد نقاط قوت وتوانا ییش درآیندهاي نه چندان دور ضرورتی آشکار و هدفی  دست یافتنی است.

بتن خود تراکم شونده اولین بار براي دستیابی به ساختار بتن پایدار در سال 1988 مطرح گردید. از آن زمان تحقیقات متنوعی براي ارائه یک طرح اختلاط معقول وروشهاي مناسب براي کنترل آزمایش خود تراکمی وبر آوردن ویژگیهاي منحصر به فرد بتن خود تراکم به جهت ترویج این بتن همانند بتن معمولی انجام گرفت .ایجاد ساختار پایدار در بتن نیاز به فشردگی کافی توسط کارگر ماهر واستفاده از لرزاننده دارد. کاهش تدریجی کار گرما ماهر در کشور ما ، اغلب موجب نقص وخطا در اجراي سازه ها مختلف بویژه سازه هاي بتنی شده است یک راه حل مناسب براي کاهش دخالت نیروي انسانی ونیاز به کارگر ماهر در ساختمان جهت دستیابی به پایداري وقوام مناسب که سبب افزایش کیفیت وسرعت کار سازه اي می این عمل تراکم را SCC. شود, بکارگیري بتن خود تراکم است که می تواند در هر گوشه قالب نفوذ کرده و متراکم شود تنها با نیروي وزن خود انجام می دهد و نیاز به فشرده سازي با لرزاننده ندارد. بطور کلی عواملی که سبب بکارگیري مناسبتر و سیعتر  SCC نسبت به بتن معمولی میگردد به قرار زیر است:

  • آزادي عمل بیشتر در طراحی
  • امکان ایجاد مقاطع نازكتر بتنی
  • کاهش تراز صدا بدلیل حذف عمل ویبراسیون
  • محیط کاري ایمنتر
  •  اجراي سریعتر ساختمانها
  • کاهش نیروي انسانی
  •  سطح تمام شده ی بهتر
  • قرارگیري آسانتر
  • بهبود دوام

هنوز تعریف رسمی از   SCC وجود ندارد ولی نظریه اي به شکل زیر مطرح است. بتن خود تراکم شونده بتنی است که

1. داراي سیالیتی باشد که باعث خودتراکمی بدون نیاز به انرژي خارجی شود.

 

2. درحین و پس از اتمام بتن ریزي بصورت یکپارچه باقی بماند و براحتی در خلال آرماتورها حرکت کند.

SCC  بتنی است که مثل عسل جریان می یابد وپس از قرار گیري ، سطحی نزدیک به افق می سازد. در اصل خواص تازه و سخت شده به طرح اختلاط بستگی دارد.

آزمایش ها

 

باید تحت آزمایشهاي لازم قرار گرفته و نتایج بدست آمده با SCC پیش از آغاز اختلاط بتن کلیه اجزاء تشکیلدهند
حدود و استانداردهایی که در آییننامههاي مربوط به هر ماده قابل دسترسی است، کنترل شود.
براي تعیین اینکه بتن اساساً خود تراکم است یا خیر و پس از اثبات خودتراکمی، اینکه بتن از لحاظ تغییر شکل پذیري،
درنظر گرفت. هیچ روشی SCC لزجت و پرکنندگی در وضعیت مطلوبی بسر میبرد، باید آزمایشهاي مخصوصی براي
را پوشش دهد و هریک توابع خاص خود را دارد. به SCC به تنهایی یا ترکیبی از روشها نمیتواند بطور جامع خواص
بیانی دیگر هیچ روش آزمایشی به تنهایی یافت نشده که تمام جنبه هاي کارآیی مناسب را تأیید نماید. پس هر طرح
اختلاط باید با بیش از یک روش آزمایش کنترل شود تا پارامترهاي مختلف کارآیی مورد بررسی قرار گیرد.

روشهای در جدول ذیل آورده شده است.

SCC مختلف پیشنهادي آزمایش

ردیف

روش آزمایش

ویژگی مورد سنجش

1

جریان اسلامپ قابلیت پرکنندگی
2

T50Cجریان اسلامپ

قابلیت پرکنندگی

3 J حلقه

قابلیت گذرندگی

4

V قیف قابلیت پرکنندگی

5

T5min قیف مقاومت در برابر جدا شدگی
6

L جعبه

قابلیت گذرندگی

7

U جعبه

قابلیت گذرندگی

8

Fill جعبه قابلیت گذرندگی
9 GTM غربال سنجش پایداری

مقاوت در برابر جداشدگی

10

ارُیمت

قابلیت پرکنندگی