آزمایش سیمان

تولید بتن سبک در بیرجند
می 28, 2018
اختلاط بتون
ژوئن 2, 2018

وقتي كه ويژگيهاي سيمانهاي نوع ٥ ،٤ ،٣ ،٢  در تهيه بتن مورد نياز نباشد سيمان  نوع ١ در عمليات بتني مصرف مي شود.

براي مصرف در بتن هايي كه به طور ملايم در معرفي تأثير سولفاتها قرار مي گيرند يا وقتي كه به هر دليل به گرمازايي كمتر در حين گيرش نياز باشد از سيمان دو به جاي

نوع يك مي توان استفاده كرد.

براي تهيه بتن هاي زودگير بايد سيمان نوع ٣ مصرف كرد

براي بتن ريزي در سازه هاي حجيم، بايد سيمان نوع ٤ مصرف كرد . تشخيص اين كه بتن ريزي حجيم يا معمولي است با دستگاه نظارت مي باشد.

براي بتن هايي كه در معرض تأثير شديد سولفاتها باشند بايد از سيمان نوع ٥ مصرف كرد.

٦ براي بتن ريزيهاي معمولي و حجيم و مواردي كه بتن در معرض حمله سولفاتها قرار -١-١-٢-٤

مي گيرد مي توان با تأييد دستگاه نظارت از سيمانهاي پرتلند آميخته روباره اي و يا

پوزولاني كه با مشخصات اين فصل مطابقت دارد استفاده كرد.

انواع سيمان

سيمان مصرفي در ساخت قطعات باربر بايد با يكي از مشخصات مشروح و يا هر استاندارد ديگري كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده مطابقت داشته باشد.

  • مشخصات انواع سيمان پرتلند 150 ASTM C
  •  مشخصات سيمانهاي پرتلند آميخته روباره اي ASTM  C595
  • مشخصات سيمانهاي پرتلند آميخته پوزولاني  ASTM  C595
  •  مشخصات سيمانهاي پرتلند آميخته آهكي استاندارد ايران ٤٢٢٠

در هر پروژه نوع سيمان بايد در مشخصات فني خصوصي قيد شده و انتخاب آن با توجه به ضوابط زير انجام شود.

تحويل و انباركردن سيمان

سيمان بايد فقط در كيسه هايي كه در كارخانه بسته بندي و علامت گذاري شده و يا به طور فله، به كارگاه تحويل شود. سيمانهای مختلف بايد بر اساس نوع به طور جداگانه انبار و نگهداری شوند.

نگهداری سيمان

سيمان بايد در محوطه سرپوشيده و در هواي خشك و تهويه شده و خارج از تأثير شرايط جوي و در سيلوهاي آب بندي و هوابندي شده نگهداري و انبار شوند تا به سهولت قابل دسترسي بوده و نمونه گيري، كنترل و بازديد آنها امكانپذير گردد . سيمانها بايد روي سكوي تخته اي يا بتني كه حداقل ٢٠ سانتيمتر از كف زمين طبيعي بالاتر باشد انبار شود و تعداد كيسه هايي كه روي هم قرار مي گيرند از ١٢ رديف يا ١ متر تجاوز نكند . مصرف سيمان مرطوب، سخت و كلوخه شده و يا سيماني كه به / حداكثر ارتفاع ٨ صورت پودر نباشد مجاز نخواهد بود.

سيمان مصرفي در كارگاه بايد داراي مشخصات سيماني باشد كه در تعيين نسبتهاي اختلاط بتن به كار رفته است.